Destek Servis web site

#destekservis

KVKK Aydınlatma Metni

Çalışma aydınlatma Metni

Değerli çalışanlarımız, bu metni veri sorumlusu sıfatıyla Destek Servis Tesis İşletme ve Yönetim Hizmetleri Ltd. (“Şirket”) olarak, şirketimizle akdetmiş olduğunuz iş sözleşmesi ve işçi-işveren ilişkimiz doğrultusunda, Şirketimizle paylaşacağınız kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda aydınlatılmanız amacıyla sizlere sunmaktayız. 

Bizlerle, aile üyeleriniz de dâhil olmak üzere 3. kişilerin bilgilerini paylaşmanız halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunuzda olduğunu önemle belirtmek isteriz. 

İşlenen Verileriniz ve Veri Kategorileri

Veri Kategorisi

Veri Çeşitleri

Kimlik Bilgileri

Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, Medeni Durum, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Evlenmeden Önceki Soyadı, Çocuk Sayısı, Vize Bilgileri, T.C. Kimlik Kartı ya da Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Fotoğraf

İletişim Bilgileri

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres, İkametgâh Belgesi, Acil Durum Kişisi Telefon Numarası

Finansal Bilgiler

Banka Hesap Bilgileri, Mali Duruma İlişkin Bilgiler, Prim, Ücret

Sağlık Bilgileri

Kan Grubu, Sağlık Raporları, Sağlık Bilgileri, Engelliliği Gösterir Rapor

Mesleki Bilgiler

Eğitim Bilgileri, Mezuniyet Belgesi ya da Diploma, Mesleki Bilgiler, İş Tecrübesi, Katıldığı Kurslar ve Seminerler, Yabancı Dil Seviyesi

Çalışma Bilgileri

Çalışma Belgesi, Özgeçmiş (CV), İş Sözleşmesi, İşe Giriş Bildirgesi, İşten Ayrılış Bildirgesi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Görev, Çalıştığı Firma, İş/ Pozisyon, İşe Giriş Tarihi, Şirket Arabası Bilgisi, Yan Haklar, Performans Notu, Disiplin Cezasına Konu Olay, SGK Belgeleri, Alınan Eğitimler, Kurslar ve Sonuçları

Diğer Kişisel Veriler

Dernek Üyelikleri, Hobileri, Güvenlik Kamerası Kayıtları, Plaka Kayıtları, Sürücü Belgesi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durumunu Gösterir Belge, Aile Durum Bildirimi 

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

İş Sözleşmenizin kurulması esnasında ve iş ilişkiniz sürecinde Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri Çeşidi/ Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Sağlık Bilgileri, Mesleki Bilgiler, Çalışma Bilgileri, Diğer Kişisel Veriler 

 • İş Sözleşmesinin Kurulması ve İfasına İlişkin Diğer Haller 
 • Personele Yan Hakların Sağlanması
 • Personel Kayıtlarının İdaresi, Ücret Bordrolaması ve Sigorta İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Personelin Çalışma Koşullarının ve Şartlarının Belirlenmesi
 • Disiplin İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Personelin Sözleşme Kapsamında Üstlendiği İşin Gereklerini Yerine Getirebilmesi
 • Personele Sağlık Hizmetlerinin Verilebilmesi
 • Şirket Personelinin Kurumsal Eğitim, Kurs ve Sosyal Aktivitelere Katılabilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

 • Katılımın Zorunlu Olduğu Durumlarda Personelin Etkinlik Katılımlarının Gerçekleştirilebilmesi
 • Şirket’in SGK Teşviklerinden Yararlanması
 • Pozisyonlar Doğrultusunda Piyasa Ücret Araştırması Yapılabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İş Sözleşmenizin kurulması esnasında ve iş ilişkiniz sürecinde Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, belirtilen alıcı gruplarıyla ve varsa onların yurt içinde ya da yurt dışında yer alan iştirakleriyle paylaşılmaktadır. 

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımının Hukuki Sebebi

Sigorta Şirketi, Eğitim Firması, Turizm Acentesi, Anket Firmaları, Bordrolama Firması, Banka vb. 3. Kişi Tedarikçiler

Yan Hakların Sağlanması, Ödemelerin Yapılması, Performans Değerlendirmelerinin Yapılması

Şirket Personelinin Kurumsal Eğitim, Kurs ve Sosyal Aktivitelere Katılabilmesi 

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması

Etkinlik Organizasyon Firmaları

Personelin Katılması Planlanan Aktivitelerin Organize Edilmesi (Zorunlu Katılım)

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

SGK Teşvik Danışmanlık Firması

Şirket’in SGK Teşviklerinden Yararlanabilmesi

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Resmi Kurum ve Kuruluşlar (SGK vb.), Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi Firması

Mevzuattan Kaynaklanan Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

İşyeri Hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Uyarınca Personelin Gerekli Sağlık Kontrollerinin Yapılmasının Sağlamak

KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

Hukuk Bürosu

Dava süreçlerinin yürütülmesi, mevcut ve muhtemel ihtilafların çözülebilmesi

KVKK m.5 f.2 e bendi; Bir Hakkın Tesisini/ Kullanılmasını/ Korunmasını Sağlamak

Ücret Araştırma Firmaları

Ücret Araştırmalarının Yapılması

KVKK m.5 f.2 f bendi; İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Şirket ile İlişki İçerisinde Bulunan Müşteri, Tedarikçi ve 3.Kişiler

Personelin Şirketin müşterilerinde istihdam edilmesi/Personelin imza yetkilisi/ proje irtibat kişisi olması ya da işinin gerektirmesi halinde Personel İletişim ve Kimlik Bilgilerinin İlgili Firmalara İletilebilmesi

KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Zorunlu Olması

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. 

 • Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Rumeli Hisarüstü Mah. Gültekin Apt. 5. Sok No:28/A Sarıyer – İstanbul adresine veya [__Şirketin KEP adresini giriniz__]  kayıtlı elektronik posta adresine veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi olması halinde info@destekservis.com.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzda;

 • Ad, soyadı
 • Başvuru yazılı ise imza
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu

bilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

Tarih

(Personelin el yazısıyla “Elden Tebliğ Aldım” yazması gerekmektedir.)

İsim-İmza

Scroll to Top